کدام دو بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد این نوا را» الف - مُرده‌ام، عیسی دمی خواهم که یابم زندگی ب - رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی ج - هر صبح می‌کنم چو صبا ره سوی چمن د - از شوق تو ای دلربا آتش فتد در جان ما همره باد صبا بفرست بوی خویش را مانندۀ بوی گل با باد صبا رفتی باشد که یابم از گل نورسته بوی تو چون آورد باد صبا بوی تو از گلزارها

گزینه یک

الف - ب

گزینه دو

الف - د

گزینه سه

ب - د

گزینه چهار

ب - ج

گزینه 2

مفهوم ابیات «الف» و «د» و بیت سؤال: باد صبا قاصدی است که خبر و بویی از یار می‌آورد و سبب جان‌بخشی و شادی معشوق می‌شود. مفهوم ابیات دیگر: ب: رفتن یار ج: طلب یار

به بالای صفحه بردن