کدام دو بیت با یکدیگر ارتباط معنایی دارند؟ الف) راز ما از پرده دل عاقبت بیرون فتاد ب) سمن‌بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند ج) چرا ز غیر شکایت کنم، که همچو حباب د) گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست هـ) دور از رخ تو دم به دم از گوشه‌ی چشمم غنچه بوی خویش را تسخیر نتوانست کرد پری‌رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند همیشه خانه‌خراب هوای خویشتنم در و دیوار گواهی بدهد کاری هست سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت

گزینه یک

الف ـ د

گزینه دو

ب ـ هـ

گزینه سه

ب ـ د

گزینه چهار

الف ـ ج

گزینه 1

هر دو بیت (الف) و (د) بر این نکته اشاره دارند که عاشق تلاش می‌کند که راز عاشق شدن آن برملا نشود اما در این کار موفق نیست و این راز همیشه لو می‌رود.

به بالای صفحه بردن