کدام دو مصراع هم‌مفهوم نیستند؟

گزینه یک

الف) شبنم به آفتاب رسید از فروتنی ب) درِ نیستی کوفت تا هست شد

گزینه دو

الف) شکر نعمت، نعمتت افزون کند ب) شکر کن تا خدا بیفزاید

گزینه سه

الف) طلب صحبت خسان نکنی ب) از مصاحب ناجنس احتراز کنید

گزینه چهار

الف) شکیبا باش در ناکامی و رنج ب) برخیز و مخور غم جهان گذران

گزینه 4

گزینۀ 1: هر دو مصراع در مورد تواضع و فروتنی است. گزینۀ 2: هر دو مصراع در مورد شکر نعمات خداوندی که به افزونی نعمت منتهی می‌شود، است. گزینۀ 3: هر دو مصراع در مورد دوری از همنشین بد و نا‌اهل است. گزینه 4: مصراع اول: دعوت به صبر/ مصراع دوم: توصیه به شادباشی و دوری از غم

به بالای صفحه بردن