کدام دو واژه در بیتِ زیر، «ایهام» دارند؟‌ «از نواهای مخالف می شکند آزار خلق گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را»

گزینه یک

نوا، ساز

گزینه دو

آهنگ، نوا

گزینه سه

نوا، مخالف

گزینه چهار

ساز، آهنگ

گزینه 3

واژه‌های نوا دارای دو معنای ساز و برگ زندگی و نام دستگاهی در موسیقی ایرانی و مخالف به معنای ناموافق و نام گوشه‌ای در موسیقی آمده‌اند و دارای ایهام هستند.

به بالای صفحه بردن