کدام سه آرایه در بیت زیر است؟ «با رفعت و آهنگ مه، مه را فتد از سر کله چون ماه رو بالا کند تا بنگرد بالای تو»

گزینه یک

حسن تعلیل، ایهام، تکرار

گزینه دو

حسن تعلیل، ایهام، تضاد

گزینه سه

ایهام، تکرار، اغراق

گزینه چهار

جناس، تکرار، اغراق

گزینه 4

(بالا و بالا جناس تام در معنای قد و دیگری در مقابل پایین) (تکرار مه) (ماه باید برای دیدن بالای تو رو بالا کند اغراق است)

به بالای صفحه بردن