کدام عبارت فاقد سجع است؟

گزینه یک

این بگفت و سفر کرد و پریشانی او در من اثر.

گزینه دو

آن حلق داوودی متغیر شده و جمال یوسفی به زیان آمده.

گزینه سه

شبی یاد دارم که یاری عزیز از در درآمد، چنان بی‌خود از جای برجستم که چراغ به آستین کشته شد.

گزینه چهار

بر سیب زنخدانش چون گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته.

گزینه 3

در عبارت «1» واژۀ سجع «اثر، سفر» در عبارت «2» واژۀ سجع «شده و آمده» در عبارت «4» واژۀ «نشسته و شکسته»

به بالای صفحه بردن