کدام عبارت فاقد غلط املایی است؟

گزینه یک

از دوستی چنین کار آمده، مستقنی نتوانم بود.

گزینه دو

مقادیر آسمانی میان دانا و مطالب او هایل است.

گزینه سه

وقت آن است که باقی زمان خویش به ادا رسانم.

گزینه چهار

آن‌که گوید من از آرزوهای جسمانی فارغم، سخرۀ هوا باشد.

گزینه 4

املای واژۀ «مستقنی» در گزینۀ 1 / «هایل» در گزینۀ 2 / «زمان» در گزینۀ 3 نادرست هستند; شکل درست آن‌ها «مستغنی، حایل و ضمان» است که در همۀ گزینه‌ها با رابطۀ همنشینی بین واژه‌ها به راحتی قابل جوابگویی است.

به بالای صفحه بردن