کدام مصراع فاقد «منادا» است؟

گزینه یک

حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش

گزینه دو

وجود ما معما نیست حافظ

گزینه سه

نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی

گزینه چهار

مرد تماشای باغ حسنِ تو سعدی است

گزینه 4

در گزینۀ 4، سعدی در جایگاه نهاد جمله است نه منادا گزینه‌های دیگر: ... حافظ اگر (ای) − ... حافظ وجودِ ما (ای)− ... سعدی نگفتمت که (ای)− ... حافظ اگر (ای) −1 ... حافظ وجودِ ما (ای)−2 ... سعدی نگفتمت که (ای)−3

به بالای صفحه بردن