کدام مصراع نادرستی املایی دارد؟

گزینه یک

لعیمی و کژی ز بیچارگی است

گزینه دو

وز تو همه نقض عهد دیده

گزینه سه

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

گزینه چهار

دو رانش چو ران هیونان ستبر

گزینه 1

لعیم ← لئیم

به بالای صفحه بردن