کدام نوع صفت در جملۀ زیر به‌کار نرفته است؟ «بدون تردید تجربۀ غنایی بارزترین جنبۀ تفکر حافظ به‌ شمار می‌رود. وقتی حافظ از عشق سخن می‌گوید، هیچ‌چیز از یک تجربۀ شخصی در صدای او انعکاس ندارد.»

گزینه یک

مبهم

گزینه دو

شمارشی

گزینه سه

اشاره

گزینه چهار

سنجشی

گزینه 3

ترکیب‌های وصفی عبارت و انواع آن: تجربۀ غنایی: نسبی / بارزترین جنبه: سنجشی از نوع عالی / هیچ‌چیز: مبهم / یک تجربه: شمارشی / تجربۀ شخصی: نسبی

به بالای صفحه بردن