کدام واژه ابیات زیر را کامل می‌کند؟ الف - گر سیه کردی تو .................. عمر خویش توبه کن ز آنها که کردستی تو پیش ب - با .................. گشتم همسفر یک کوچه راه از بی‌کسی شد ریشه‌ریشه دامنم از خار استدلال‌ها

گزینه یک

نامۀ - عشق

گزینه دو

بختِ - عشق

گزینه سه

کمانِ - عقل

گزینه چهار

نامۀ - عقل

گزینه 4

از توبه کن به نامه (نامۀ عمل) پی‌ می‌بریم. از خار استدلال‌ها (که استدلال و منطق مربوط به عقل است) به واژه عقل پی‌ می‌بریم. پس گزینۀ «4» صحیح است.

به بالای صفحه بردن