کدام واژه به معنای «یک حزب سیاسی در عراق» است؟

گزینه یک

کومله

گزینه دو

پژاک

گزینه سه

بعث

گزینه چهار

دمکرات

گزینه 3

حزب حاکم سیاسی در عراق و سوریه حزب بعث است.

به بالای صفحه بردن