کدام واژه به معنای «زیادی جمعیت» با املای درست نوشته شده است؟

گزینه یک

ازدحام

گزینه دو

ازدهام

گزینه سه

اذدحام

گزینه چهار

اذدهام

گزینه 1

به بالای صفحه بردن