کدام واژه به معنای «طرح اولیه» است؟

گزینه یک

بیرنگ

گزینه دو

گرته

گزینه سه

اسلیمی

گزینه چهار

نقش

گزینه 1

بیرنگ: طرح اولیّه

به بالای صفحه بردن