کدام واژه به معنای «پسندیده» است؟

گزینه یک

راضیه

گزینه دو

مرضیه

گزینه سه

رضا

گزینه چهار

تراضی

گزینه 2

در این گزینه با‌توجه به این‌که «پسندیده» صفت مفعولی است این گزینه انتخاب می‌شود.

به بالای صفحه بردن