کدام واژه به معنای «کسی است که آیات قرآن را با آواز بخواند» است؟

گزینه یک

مقرّی

گزینه دو

مغنّی

گزینه سه

معرّف

گزینه چهار

مرتّل

گزینه 1

«مقرّی» به معنایی است که در سؤال آمده است.

به بالای صفحه بردن