کدام واژه به معنای «گودال» است؟

گزینه یک

مُهلک

گزینه دو

هلاکت

گزینه سه

ورطه

گزینه چهار

افلاک

گزینه 3

ورطه به معنای گودال، گرداب، مهلکه و گرفتاری است.

به بالای صفحه بردن