کدام واژه بیت زیر را به‌صورت دقیق‌تری کامل می‌کند؟ «دشنام خلق را ندهم جز .................. جواب ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم»

گزینه یک

دعا

گزینه دو

رخنه

گزینه سه

دهان

گزینه چهار

ریشه

گزینه 1

در این سؤال با توجه به معنا مشخص که شاعر به جای بدی خوبی می‌کند، و کار خوب در برابر دشنام از بین گزینه‌ها، فقط واژۀ «دعا» است.

به بالای صفحه بردن