کدام واژه جای خالی بیت زیر را کامل می‌کند؟‌ «تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد .................. همه پیمان‌ها»

گزینه یک

نقض

گزینه دو

نغز

گزینه سه

نغض

گزینه چهار

نقز

گزینه 1

«نقض» با این املا به‌معنای «زیر پا نهادن و شکستن» است.

به بالای صفحه بردن