کدام واژه غلط معنا شده است؟

گزینه یک

حاذق: حیله‌گر

گزینه دو

تلطّف: نرمی

گزینه سه

واعظ: سخنران

گزینه چهار

ابدال: مردان کامل

گزینه 1

«حاذق» به معنای «ماهر» است.

به بالای صفحه بردن