کدام گروه از آرایه‌های ادبی، همگی در بیت:«آخر ای مطرب از این پردۀ عشّاق بگرد چندگویی که مرا پرده به چنگ تو درید» یافت می‌‌شود؟

گزینه یک

استعاره، ایهام، مجاز

گزینه دو

کنایه، استعاره، تشبیه

گزینه سه

استعاره، جناس تام، تشبیه

گزینه چهار

کنایه، ایهام تناسب، جناس تام

گزینه 4

«پرده دریدن» کنایه از «رسوا کردن» / ایهام تناسب: «چنگ» دو معنا دارد: 1- چنگال، دست (که معنای مورد نظر بیت است.) 2- آلت موسیقی که با «مطرب و پردۀ عشاق» تناسب دارد. / جناس تام: «پرده» در مصراع اوّل به معنای «نوا و نغمه» و «پرده» در مصراع دوم به معنای «حجاب و پوشش» است.

به بالای صفحه بردن