کدام گروه از ابیات زیر با هم ارتباط معنایی دارند؟ الف) غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات هر زمان، حال وی از شکل دگر خواهد شد ب) حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز اتحادیست که در عهد قدیم افتادست ج) به عیش کوش و حیات دو روزه فرصت دان چو برق می‌گذرد عمر، کاهلی منمای د) گفتم زمان عشرت، دیدی که چون سرآمد گفتا خموش حافظ، کاین غصه هم سرآید هـ) جهان غم نَیَرزَد به شادی گرای نه از بهر غم کرده‌اند این سرای

گزینه یک

هـ - د

گزینه دو

الف - د

گزینه سه

ب - هـ

گزینه چهار

ج - الف

گزینه 2

بیت (الف) و (د)، به ناپایداری غم و شادی‌های جهان تأکید دارد و می‌گوید نباید به غم و شادی جهان دل بست.

به بالای صفحه بردن