کدام گزینه، آرایه‌های بیت زیر را نشان می‌دهد؟ «من که تا خاستم از خاک، به خون افتادم / در قیامت دگر از خاک چرا برخیزم»

گزینه یک

تضاد، مجاز، تکرار، تناسب

گزینه دو

حس‌آمیزی، تلمیح، استعاره، ایهام

گزینه سه

تکرار، مجاز، استعاره، کنایه

گزینه چهار

مجاز، تشبیه، مراعات‌نظیر، جناس

گزینه 1

تضاد: خاستن و افتادن / مجاز: خاک دوم مجاز از گور است. خاک تکرار دارد. / خاک و قیامت و برخاستن تناسب دارند.

به بالای صفحه بردن