کدام گزینه آرایه‌های به کار رفته در بیت « گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها» است؟

گزینه یک

تشخیص،کنایه،استعاره

گزینه دو

کنایه، تشخیص،تشبیه

گزینه سه

کنایه،استعاره، ایهام

گزینه چهار

جناس، تضاد،تشخیص

گزینه 1

استعاره و تشخیص: نعره زدن بلبل و جامه دریدن گل / کنایه: نعره زدن‌? کنایه از با هیجان نغمه خوانی کردن، جامه دریدن‌? کنایه از شکوفایی و هیجان / استعاره: جامه‌? استعاره از گلبرگ‌ها

به بالای صفحه بردن