کدام گزینه آرایه‌های بیت «از کیمیای مهر تو زر گشت روی من / آری به یمن لطف شما خاک زر شود» به‌درستی مشخص شده است؟

گزینه یک

تلمیح، مجاز، تضاد، کنایه

گزینه دو

تشبیه، ایهام، تکرار، مجاز

گزینه سه

ایهام تناسب، استعاره، تضاد، تشبیه

گزینه چهار

تشبیه، حسن‌تعلیل، تکرار، استعاره

گزینه 2

کیمیای مهر اضافۀ تشبیهی دارد، ایهام در مهر دیده می‌شود، 1- خورشید (خورشید از این بابت که در تغییر ماهیت سنگ‌ها سهم عمده‌ای دارد.) 2- محبت تکرار در کلمۀ «زر» مشهود است. خاک مجازاً به معنای وجود آدمی است که از خاک ساخته شده است.

به بالای صفحه بردن