کدام گزینه ابیات زیر را به‌ترتیب داشتن آرایه‌های «تضمین، تلمیح و استعاره» مرتّب می‌کند؟ الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند ب) مرا شکیب نمی‌باشد ای مسلمان ج) عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان همه از نرگس مخمور تو خمّار شدند ز روی خوب لکم دینکم ولی الدین هر دم تجلّی می‌رسد برمی‌شکافد کوه را

گزینه یک

الف، ب، ج

گزینه دو

ب، ج، الف

گزینه سه

ج، ب، الف

گزینه چهار

ب، الف، ج

گزینه 2

در بیت «الف» نرگس استعاره از چشم است. در بیت «ب»، قسمت پایانی مصراع دوم تضمین شده است. در بیت «ج» نیز به داستان حضرت موسی و تجلّی خداوند بر کوه طور اشاره شده است.

به بالای صفحه بردن