کدام گزینه از بیت‌های زیر برداشت نمی‌شود؟ ۱ - سپاهی که عاصی شود بر امیر ۲ - ندانست سالار خود را سپاس ۳ - نوآموز را ریسمان کن دراز ۴ - به سوگند و عهد استوارش مدار وُ را تا توانی به خدمت مگیر تو را هم ندارد ز مکرش هراس نه بُگسل که دیگر نیابیش باز نگهبان پنهان بر او برگمار

گزینه یک

نکوهش جاسوسی

گزینه دو

احتمال پیمان‌شکنی

گزینه سه

توصیه به احتیاط

گزینه چهار

لزوم بی‌اعتمادی

گزینه 1

سرزنش جاسوس گماشتن در هیچ‌یک از ابیات فوق دیده نمی‌شود. مفهوم بیت 1: احتمال پیمان‌شکنی – لزوم بی‌اعتمادی بیت 2: احتمال پیمان‌شکنی – توصیه به احتیاط بیت 3: توصیه به احتیاط بیت 4: توصیه به احتیاط و لزوم بی‌اعتمادی

به بالای صفحه بردن