کدام گزینه از حکایت زیر، دریافت نمی شود؟ ذوالنّون پادشاهی را گفت:«فلان عامل که فرستاده ای به فلان ولایت بر رعیت دراز دستی می کند» گفت: «روزی سزای او بدهم» گفت: «بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعيّت تمام ستده باشد پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعيّت را چه سود دارد؟»

گزینه یک

تأخير در مجازات حاکمان ستمگر سبب تضييع حقوق صاحبان حق است.

گزینه دو

مجازات و مصادره ي اموال حاکمان ظالم براي اجراي عدالت، لازم و کافي است.

گزینه سه

مصادره ي اموال حاکمان غارتگر، به نفع خزانه ي پادشاه، نوعي مشارکت پادشاه در غارت مال مردم است.

گزینه چهار

مجازات حاکمان متجاوز به حقوقِ مردم، بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان، نوعي بي عدالتي است.

گزینه 2

به بالای صفحه بردن