کدام گزینه از حکایت زیر ، دریافت نمی شود ؟ ذوالنّون پادشاهی را گفت : « فلان عامل که فرستاده ای به فلان ولایت ، بر رعیّت درازدستی می کند .» گفت : «روزی سزای او بدهم» گفت : «بلی ، روزی سزای او بدهی که مال از رعیّت تمام ستده باشد . پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی . درویش و رعیت را چه سود دارد ؟ »

گزینه یک

تأخیر در مجازات حاکمان ستمگر ، سبب تضییع حقوق صاحبان حق است .

گزینه دو

مجازات و مصادره ی اموال حاکمان ظالم ، برای اجرای عدالت ، لازم و کافی است .

گزینه سه

مصادره ی اموال حاکمان غارتگر ، به نفع خزانه ی پادشاه ، نوعی مشارکت پادشاه در غارت مال مردم است .

گزینه چهار

مجازات حاکمان متجاوز به حقوقِ مردم ، بدون بازگرداندن اموال مردم به خودشان ، نوعی بی عدالتی است .

گزینه 2

به بالای صفحه بردن