کدام گزینه از عبارت «تو را ستارۀ غروب نامیدم / تو را سپیده‌دمی در انتظار زاده‌شدن / و پیکرى در اشتیاق شهادت نامیدم» برداشت نمی‌شود؟

گزینه یک

امیدواری

گزینه دو

انتظار

گزینه سه

ناامیدی

گزینه چهار

شهادت‌طلبی

گزینه 3

با این‌که در عبارت، واژۀ «غروب» به‌کاررفته‌است ولی مفهوم ناامیدی قابل برداشت نیست.

به بالای صفحه بردن