کدام گزینه از منظر تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی نادرست است؟

گزینه یک

کلیله و دمنه گاهاً جنبۀ طنز دارد.

گزینه دو

ممکن است متنی هم جنبۀ تعلیمی داشته باشد هم تخیلی.

گزینه سه

نمی‌توان مثنوی معنوی را در دایرۀ آثار تعلیمی قرار داد.

گزینه چهار

قابوس‌نامه مانند کلیله و دمنه متنی تعلیمی و دارای پند و اندرز اخلاقی است.

گزینه 3

مثنوی معنوی مولوی جزو آثار تعلیمی مشهور است.

به بالای صفحه بردن