کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات درست است؟

گزینه یک

قابوس‌نامه و کلیله و دمنه نمونه‌هایی تعلیمی در قالب روایی و حکایت هستند.

گزینه دو

در آثار تعلیمی شاعر یا نویسنده می‌کوشد مفهومی اخلاقی، اجتماعی یا عرفانی را بازگو کند.

گزینه سه

در ادبیات تعلیمی شاعر یا نویسنده از قالب شعر یا نظم برای بیان مفهوم کمک می‌گیرد.

گزینه چهار

موضوع اصلی ادبیات پایداری ستایش تواضع و آزادی‌خواهی و دعوت به مبارزه با بیدادگران است.

گزینه 1

بررسی گزینه‌ها: گزینه 1: شعر پاسداری از حقیقت سرودۀ سیدعلی موسوی گرمارودی از کتاب گوشوارۀ عرش است. گزینه 2: در اثر تعلیمی موضوع عرفانی بازگو نمی‌شود. گزینه 3: ادب تعلیمی در قالب شعر یا نثر بیان می‌شود. گزینه 4: موضوع ادب پایداری ستایش تواضع نیست.

به بالای صفحه بردن