کدام گزینه با آیۀ «وَ مَکَروا و مَکَرالله واللهُ خَیرُ الماکِرینَ» تناسب ندارد؟

گزینه یک

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

گزینه دو

حیله‌هاشان را همه بر هم زنم
و آن‌چه افزایند من بر کم زنم

گزینه سه

حیله‌ها و چاره‌ها گر اژدهاست
پیش الّا الله آنها جمله لاست

گزینه چهار

آب را آرند و من آتش کنم نوش و خوش گیرند و من ناخوش کنم

گزینه 1

مفهوم محوری تست این است که خداوند مکر آن‌ها را به خودشان بازمی‌گرداند. آیۀ مورد نظر و گزینه‌های «2، 3 و 4» بر این مفهوم استوارند، اما گزینۀ «1» می‌گوید: باید به هر حیله‌ای معشوق را به خود جلب کرد حتی اگر شده با گناه کردن.

به بالای صفحه بردن