کدام گزینه با ابیات زیر قرابت معنایی دارد؟ «تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی کجا می‌توانی، ز قلبم ربایی جداسازی ای خصم سر از تن من تو عشق میان من و میهن من»

گزینه یک

بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در الّا شهید عشق به تیر از کمان دوست

گزینه دو

کمان ابرویت را گو بزن تیر
که پیش چشم بیمارت بمیرم

گزینه سه

من بی‌تو زندگانی خود را نمی‌پسندم کآسایشی نباشد بی دوستان بقا را

گزینه چهار

اگر پوسیده گردد استخوانم نگردد مهرت از جانم فراموش

گزینه 4

مفهوم مشترک ← از بین نرفتن مهر و محبّت بعد از مرگ.

به بالای صفحه بردن