کدام گزینه با بقیّه متفاوت است؟

گزینه یک

صلح و جنگ اوست مطلوب دلم قهر و لطفش هست محبوب دلم

گزینه دو

ای جفای تو ز دوست خوب‌تر
وانتقام تو ز جان مطلوب‌تر

گزینه سه

آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ
با طرب تر از سماع و بانگ چنگ

گزینه چهار

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم خرقه از سر به‌در آورد و به شکرانه بسوخت

گزینه 4

مفهوم بیت درخواست صلح و عنایت معشوق است ولی گزینه‌های دیگر به برابری لطف و قهر معشوق در نظر عاشق، اشاره دارد.

به بالای صفحه بردن