کدام گزینه با بیت «جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من» ارتباط معنایی ندارد؟

گزینه یک

که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الّا هو

گزینه دو

همّت طلب از باطن پیران سحرخیز زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

گزینه سه

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بهانه

گزینه چهار

سعدیا چون بت شکستی خود مباش خود‌پرستی کمتر از اصنام نیست

گزینه 4

مفهوم مشترک: گرایش به توحید/ گزینۀ «4» نکوهش خودپرستی

به بالای صفحه بردن