کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید گر عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها»

گزینه یک

من مستِ می عشقم هشیار نخواهم شد وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد

گزینه دو

امروز چنان مستم از بادۀ دوشینه تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد

گزینه سه

از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد

گزینه چهار

چون یار من او باشد بی‌یار نخواهم شد چون غم خورم او باشد غم‌خوار نخواهم شد

گزینه 3

مفهوم مشترک بین سؤال و گزینۀ 3، تحمل سختی‌های راهِ عشق توسط عاشق است و اینکه عاشقان در مسیر رسیدنِ به معشوق همۀ سختی‌ها و مشکلات و درد و زحمت‌ها را به جان می‌خرند و فقط در فکر وصال به یار هستند.

به بالای صفحه بردن