کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟ «قناعت کن که آن ملکی است جاوید که زیر سایه دارد قرص خورشید»

گزینه یک

نظر به شاخ بلند است مرغ وحشی را
تلاش دار کند هر سری که سودایی است

گزینه دو

افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

گزینه سه

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر آوری چرخ نیلوفری را

گزینه چهار

خیمۀ اُنس مزن بر در این کهنه‌رباط که اساسش همه بی‌موقع و بی‌بنیاد است

گزینه 1

این بیت و بیت سؤال هر دو به مفهوم نکوهش طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی دلالت می‌کند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: توصیه به تواضع گزینۀ «3»: توصیه به دانش‌اندوزی گزینۀ «4»: ناپایداری‌ دنیا و قدرت‌ها

به بالای صفحه بردن