کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟‌ «منِ دلداده از آن روز که دیدار تو دیدم در تو پیوستم و از هرچه مرا بود بریدم»

گزینه یک

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها بی‌خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان‌ها

گزینه دو

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید
چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها

گزینه سه

تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم
بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان‌ها

گزینه چهار

ای مهر تو در دل‌ها، وی مُهر تو بر لب‌ها وی شور تو در سرها، وی سرّ تو در جان‌ها

گزینه 3

مفهوم محوری تست و گزینۀ «3» فقط به یار پیوستن و از همه بریدن است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: سرمست شدن و از خود بی‌خود شدن با تماشای باغ و گلستان. گزینۀ «2»: وفاداری عاشق و لزوم تحمل سختی‌های راه عشق گزینۀ «4»: رازداری عشق

به بالای صفحه بردن