کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟ «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها»

گزینه یک

شیرینی وصل را نمی‌دارم دوست از غایت تلخی‌ای که در هجران است

گزینه دو

رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ خاک گله توتیای چشم گرگ

گزینه سه

آن را مسلّم است تماشای نوبهار کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود

گزینه چهار

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

گزینه 1

مفهوم صورت سؤال و ابیات گزینه‌های «2 و3 و4» از «تحمل رنج‌ها و مشکلات راهِ وصال» صحبت می‌کنند، در‌حالی‌ که در گزینۀ «1» شاعر می‌گوید: از بس که در روزگار هجر سختی کشیده‌ام، دیگر وصال را دوست ندارم چون ترس دوباره از دست دادن دارم.

به بالای صفحه بردن