کدام گزینه با بیت «من آزاده از خاک آزادگانم / گل صبر می‌پرورد دامن من» تقابل معنایی دارد؟

گزینه یک

ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست

گزینه دو

چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد من صبر از تو نتوانم

گزینه سه

کنج صبر اختیار لقمان است هر که را صبر نیست حکمت نیست

گزینه چهار

نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم

گزینه 2

تقابل بین پرورش دادن صبر و ناتوانی در صبر کردن

به بالای صفحه بردن