کدام گزینه با بیت «گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها» قرابت معنایی کم‌تری دارد؟

گزینه یک

عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری هست

گزینه دو

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

گزینه سه

پیرانه‌سرم عشق جوانی به سر افتاد وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

گزینه چهار

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود وین راز سر‌به‌مهر به عالم سمر شود

گزینه 4

مفهوم بیت ترس عاشق از افشای راز اوست ولی مفهوم مشترک سایر ابیات افشای راز و بر سر زبان افتادن سخن عشق است.

به بالای صفحه بردن