کدام گزینه با حدیث شریف «حاسِبوا قَبلَ أَن تُحاسِبوا» تناسب معنایی کمتری دارد؟

گزینه یک

چون دادنی است روز قیامت حساب خود امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟

گزینه دو

حساب کردۀ خود کن حساب در چه کنی که ماند از پس و روز حساب در پیش است

گزینه سه

روز حساب اگرچه ندارد نهایتی کوته ز پرسشی ستم بی‌حساب اوست

گزینه چهار

پیش از آن کن حساب خود که تو را دیگری در حساب گیرد سخت

گزینه 3

مفهوم حدیث: به حساب خود برسید، پیش از آنکه به حسابتان رسیده شود. گزینۀ 3: شکایت از ستم‌های معشوق توسط عاشق در روز قیامت است. اما گزینه های دیگر در راستای معنا و مفهوم حدیث مورد نظر است.

به بالای صفحه بردن