کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها قرابت معنایی ندارد؟

گزینه یک

چند منی ای دو سه مَن استخوان
پیش‌تر از ما دگران بوده‌اند

گزینه دو

بر مال و جمال خویشتن غرّه مشو
کان را به شبی برند و این را به تبی

گزینه سه

بلندی از آن یافت کو پَست شد
درِ نیستی کوفت تا هست شد

گزینه چهار

تکبّر کند مردِ حشمت‌پرست نداند که حشمت به حِلم اندر است

گزینه 3

گزینۀ «3» مفهومِ مقابل گزینه‌های دیگر را دارد چون گزینۀ «3» دربارۀ تواضع و فروتنی است و آن‌ها را عامل بزرگی می‌داند، اما گزینه‌های دیگر دربارۀ تکبر و غرور توضیح می‌دهند.

به بالای صفحه بردن