کدام گزینه با عبارت «ای کاش عظمت در نگاه تو باشد، نه در آن چیزی که بدان می‌نگری» مفهوم مشترک دارد؟

گزینه یک

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
خرمن مه به جوی خوشۀ پروین به دو جو

گزینه دو

عینک خوش‌بینی‌ات را روی چشمانت بزن یک لعابی از خدا بر روی ایمانت بزن

گزینه سه

یک نگاهت به من آموخت که در حرف‌زدن چشم‌ها بیشتر از حنجره‌ها می‌فهمند

گزینه چهار

ای آفتاب روشن و ای سایۀ همای ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی

گزینه 2

عبارت صورت سؤال تقاضای آندره ژید برای ایجاد تغییر در نوع نگاه کردن است. بیت گزینۀ «»«2» هم شاعر می‌گوید یک عینک خوش‌بینی به چشم بزن و دنیا را نگاه کن و فقط به آنچه چشم ظاهری‌ات می‌بیند بسنده نکن.

به بالای صفحه بردن