کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟ «با کلمات این نامه‌ها، راه می‌رفتیم و حرف می‌زدیم و می‌خوابیدیم و زندگی می‌کردیم.»

گزینه یک

خلوت‌گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

گزینه دو

هر آنچه بر سر آزادگان رود زیباست
علی‌الخصوص که از دست یار زیباخوست

گزینه سه

از دوست به من دوش نشان آمد و پیغام
پیغام دل‌افروز و نشان‌های غم‌انجام

گزینه چهار

پیکرش نیلگون ز داغ و درفش چهره‌اش خسته از شکنجۀ دیو

گزینه 3

مفهوم محوری تست و گزینۀ «3» مشترک هستند: پیغام دوست برایم زندگی‌بخش بود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: ترجیح معشوق را دیدن برگشت و گذار گزینۀ «2»: هر بلایی که از جانب دوست رسد زیباست. گزینۀ «4»: داغ و درد داشتن

به بالای صفحه بردن