کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟ «برو شادی کن ای یار دل‌افروز غم فردا نشاید خورد امروز»

گزینه یک

ای دل غم این جهان فرسوده مخور بیهوده نه ای، غمان بیهوده مخور

گزینه دو

گرچه وحشی ناخوشی‌ها دید و سختی‌‌ها ولی سخت‌تر از روزگار هجر و ناخوش‌تر ندید

گزینه سه

پنج روزی که در این مرحله فرصت داری خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست

گزینه چهار

وقت خود خوش‌گذران با می و معشوق عزیز کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن؟

گزینه 2

مفهوم بیت صورت سؤال: در زندگی نباید غصۀ روزهای نیامده را خورد و آدمی باید به شادی و خوشی مشغول باشد. این مفهوم در گزینه‌های 1 و 3 و 4 دیده می‌شود. اما در گزینۀ 2 شاعر از سختی‌های فِراق و هجر معشوق می‌نالد.

به بالای صفحه بردن