کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟ «تاریخ، مشیّت باری تعالی است که از طریق انسان‌ها به انجام می‌رسد»

گزینه یک

گرچه ما را هست در ظاهر پروبالی چو تیر هست در دست کمان سررشتۀ پرواز ما

گزینه دو

روشنی روز تویی شادی غم‌سوز تویی ماه شب‌افروز تویی، ابر شکر بار بیا

گزینه سه

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز

گزینه چهار

رزق حق حکمت بود در مرتبت کان گلوگیرت نباشد عاقبت

گزینه 1

مفهوم عبارت سؤال ← انسان انجام‌دهنده و بجا آورندۀ تقدیرات الهی است. این مفهوم در گزینۀ 1 هم دیده می‌شود، تقدیر و قضا و قدر در دستِ انسان‌ها نیست و آدمی فقط بجا آورندۀ آن‌هاست.

به بالای صفحه بردن