کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟ «اگر غم و شادیت بوَد، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد.»

گزینه یک

برخیز و مخور غم جهان گذران
بنشین و دَمی به شادمانی گذران

گزینه دو

دست برآور ز میان چاره‌جوی این غم دل را دل غمخواره جوی

گزینه سه

گرد بیهوده و محال مگرد
بر در خانۀ خیال مگرد

گزینه چهار

آن دل که نشان غم‌گساری می‌جست خون گشت و نیافت، روزگاری می‌جست

گزینه 2

مفهوم عبارت سؤال و گزینۀ دو مشترک هستند و هر دو می‌گویند: غم و شادی خود را به هرکسی نشان ندهیم و فقط به کسی بگوییم که غمخوار ماست. بررسی گزینه‌های دیگر: گزینۀ «1»: توصیه به خوش باشی و تساهل گزینۀ «3»: توصیه به عدم توجه به تخیلات و امور غیرممکن گزینۀ «4»: نیافتن و نداشتن غمخوار

به بالای صفحه بردن