کدام گزینه با عبارت «شهر را از عدل دیوار کنی و راه‌ها از ظلم و خوف پاک‌کنی که نیاز نیست، به گل و خشت و سنگ و گچ» قرابت ندارد؟

گزینه یک

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند

گزینه دو

گر تو خواهی که شقاوت کم شود
جهد کن تا عشق افزون‌تر شود

گزینه سه

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را
خوبی چه بدی داشت که یک‌بار نکردی

گزینه چهار

عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق گوشه‌گیران را ز آسایش طمع باید برید

گزینه 2

تکیۀ اصلی صورت سؤال به برقراری عدالت و رسیدن به نتایج و ثمرات خوش آن است. این مفهوم در ‌گزینۀ «1» در قالب دادن جام عدالت توسط ساقی، ‌گزینۀ «3» اشاره به ثمرات بدی و دعوت به نیکی و در ‌گزینۀ «4» به شکل اینکه اگر عدالت سلطان شامل حال مظلومان عشق نشود، باید قید آسایش را زد، دیده می‌شود. در گزینۀ «2» نکتۀ اصلی و راه نجات را در افزون شدن عشق می‌داند و به برقراری عدالت اشاره نمی‌کند.

به بالای صفحه بردن